2.-4.jūnijā Tallinā tika rīkotas “Vecpilsētas dienas”. Lai piedalītos svētkos, Igaunijas
galvaspilsētā ieradās Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas delegācija. Hopnera nama skaistajā zālē 3. jūnijā ar entuziasmu un ar lieliem panākumiem uzstājās Rīgas Vācu  kultūras biedrības ansamblis “Morgenrot” (kurā sastāvā ir cilvēki ar īpašām vajadzībām). Savukārt koncerta noslēgumā Latvijas Armēņu kultūras centra līdzpriekšsēdētājs profesors Rafi Haradžanjans stāstīja par izcilā komponista Arama Hačaturjana jubileju, viņa radošajām saitēm ar Igauniju un Latviju, kā arī par personīgajām tikšanās reizēm ar Maestro. Un, protams, spēlēja veselu virkni Maestro klavierkompozīciju. Skatītāji tos uzņēma ar entuziasmu.

Latvijas grupas dalībnieki labprāt komunicēja ar kolēģiem
sabiedrīskaja darbā (īpaši Natāliju Ermakov un Juriju Žiguru), apmainījās pieredzē, runāja
par iespējamiem kontaktiem nākotnē. Grupa apceļoja Vecās Tallinas apskates vietas,
apmeklēja igauņu tēlnieka Tauno Kangro un moldāvu gleznotāja Vladimira Buciu  kopīgu
izstādi. Vladimirs Igaunijā dzīvo jau 40 gadus.Arī šeit, dizaina galerijā, “Morgenrots” ar
entuziasmu nodziedāja dažas dziesmas.
Radošais brauciens bija organizēts projekta Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai”
13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmā projektu
iesniegumu atlases kārta: „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares
organizācijām” ietvaros (pr.Nr. 13.1.4.0/23/I/019), lai mazinātu Covid-19 pandēmijas
izraisītās krīzes sekas, dalība pilsētas svetkos un pieredzes apmaiņa ar vietejo
mazākumatautību asociācijas biedriem atbalstītja asociācijas ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi, deva jaunu stimulu biedrībām atgūties pēc krīzes, stiprināja visu iesaistīto organizāciju spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem un attīstīja kultūras un radošās ekosistēmas. Komandējuma iesaistītās personas (t.sk.cilvēki ar īpašām vajadzībām) iegūto pieredzi nodos savām biedrībām. Tallinas vecpilsētas dienu pasakumu ietvaros notika tikšanās, kurās tika meklēti iespējamie risinājumi kā mazākumtautībām iesaistīties sabiedriskajā dzīve, sajustot piederību dzimtenei, tai pat laikā, saglabājot savu nacionālo identitāti, Igaunijas asociācijai tika demonstretās Latvijas sasniegumi etniskās integrācijas jomā, radīta Latvijas kultūrvides unikalitāte kā arī uzklausītās labās prakses piemēri Igaunijā. Biedrību pārstāvji jau Latvijā aicinās mazākumtautābas iesaistīties sabiedriskajā darbībā, neizjust atstumtību no sabiedrības, radoši augt un attīstīties, kopīgī risināt problēmas. Projekta īstenošanas rezultātā, pieaugs iedzīvotāju skaits, kas noticēs un pieņems integrācijas ideju, mazināsies sociālā spriedze sabiedrībā.