Spārītis ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors. Spārītis vadījis Latvijas sakrālās kultūras pieminekļu – Priekules, Straupes, Struteles, Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv.Pētera un Augšāmcelšanās baznīcas Rīgas Lielajos kapos – atjaunošanu. Spārītis bijis eksperts Rīgas Melngalvju nama rekonstrukcijas un Latvijas muižu restaurācijas un interjera iekārtojuma jautājumos. Viņš ir arī Latvijas luteriskās baznīcas eksperts baznīcu atjaunošanā. Spārītis ir autors aptuveni 60 rakstiem par kultūras mantojuma izpēti, teoriju un aizsardzību, ap 140 rakstiem Latvijā un ārzemēs par mākslas vēstures un teorijas jautājumiem ar ievirzi Latvijas un Eiropas kultūras sakaru, periodizācijas, atribūcijas un ikonogrāfijas aspektos. Spārītis piedalījās vairāk nekā 60 starptautiskās zinātniskās konferencēs un simpozijos.

http://www.apollo.lv/zinas/spariti-ievel-par-latvijas-zinatnu-akademijas-prezidentu/542679

foto: pratakutinasana.lv

На общем собрании Академии наук (*АН) Латвии новым ее президентом избран доктор искусствоведения Ояр Спаритис. Он видит приоритеты работы на этом посту в развитии диалога с исполнительной властью.

http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/215888-prjezidjentom_akadjemii_nauk_izbran_ojar_sparitis