Līdzfinansējums būs piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:

  • sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai, iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
  • brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu, tajā skaitā nometņu, nodrošināšana bērniem un jauniešiem;
  • iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
  • jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
  • interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).
  • Vienam projektam iespējams piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999.99 eiro apmērā, bet nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējā summa, ko plānots piešķirt šī projektu konkursa ietvaros, ir 100 000 eiro.
  • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz  2023. gada 28. augusta plkst. 14.00. Projektu īstenošana jāieplāno laika posmā no 2023. gada 29. septembra līdz 2024. gada 31. martam.
  • https://www.riga.lv/lv/jaunums/izsludina-projektu-konkursu-ukrainas-civiliedzivotaju-integracijai-informaciya-ukrainskoyu-movoyu
Sludinājumi