Plāns sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Padomes ieteikumos par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību iekļauto nosacījumu dalībvalstīm pieņemt valsts stratēģisko satvaru romu plašākā sociālās iekļaušanas politikā. Īstenojot plānā ietvertos pasākumus, tiks veicināta romu līdzdalība dažādās sabiedrības dzīves jomās – izglītības, nodarbinātības, veselības, mājokļu, pilsoniskās sabiedrības, kultūras un citās jomās, tādējādi veicinot Latvijas romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību. Kopumā plāna ietvaros ir paredzēts 31 pasākums. Plāna īstenošanā līdzdarbojas vairākas ministrijas un iestādes: Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Valsts kanceleja, SIF u.c. Pasākumu īstenošanā iesaistītas arī NVO, piemēram, biedrība „Romu Kultūras centrs” un biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-planu-romu-lidztiesibas-ieklausanas-un-lidzdalibas-veicinasanai