Konceptuālā ziņojuma mērķis ir uzsākt darbu pie Sabiedrības integrācijas pārvaldības modeļa izveides, lai rastu caurspīdīgu un pārskatāmu institucionālo mehānismu jomas pārvaldīšanai un attīstībai, nodrošinot piešķirtā valsts budžeta un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējuma līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Līdz šim, lai nodrošinātu valsts atbalstu sabiedrības integrācijai, tiek īstenotas aktivitātes, kas noteiktas ar sabiedrības integrāciju saistītajos normatīvajos aktos, tomēr tie nedod skaidru priekšstatu par to, kāpēc un kura tieši institūcija īsteno attiecīgo aktivitāti, jo tas galvenokārt ir atspoguļots tikai politikas plānošanas dokumentos.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties konceptuālā ziņojuma izstrādē, piedaloties sabiedriskajā apspriedē par konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.2.punktam. Kultūras ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus uz konceptuālā ziņojuma sabiedrisko apspriedi, kas notiks 2016.gada 19.augustā Rīgā, Kultūras ministrijas Semināru zālē, Z.A.Meierovica14, plkst. 14:00 – 17:00.

http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/Paz_sab_integr.html