2.-4.jūnijā  Tallinā tika rīkotas “Vecpilsētas dienas”. Lai piedalītos svētkos, Igaunijas galvaspilsētā ieradās I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas delegācija. Hopnera nama skaistajā zālē 3. jūnijā ar entuziasmu un ar lieliem panākumiem uzstājās Rīgas Vācu kultūras biedrības ansamblis “Morgenrot”. Savukārt koncerta noslēgumā Latvijas Armēņu kultūras centra līdzpriekšsēdētājs profesors Rafi Haradžanjans stāstīja par izcilā komponista Arama Hačaturjana jubileju, viņa radošajām saitēm ar Igauniju, kā arī par personīgajām tikšanās reizēm ar maestro. Un, protams, spēlēja veselu virkni Maestro klavierkompozīciju. Skatītāji tos uzņēma ar entuziasmu.

Latvijas grupas dalībnieki labprāt komunicēja ar kolēģiem sabiedrīskaja darbā (īpaši Natāliju Ermakov un Juriju Žiguru), apmainījās pieredzē, runāja par iespējamiem kontaktiem nākotnē. Grupa apceļoja Vecās Tallinas apskates vietas, apmeklēja igauņu tēlnieka Tauno Kangro un moldāvu gleznotāja Vladimira Buciu  kopīgu izstādi. Vladimirs Igaunijā dzīvo jau 40 gadus.Arī šeit, dizaina galerijā, “Morgenrots” ar entuziasmu nodziedāja dažas dziesmas.

Radošais brauciens bija organizēts projekta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta: „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros (pr.Nr. 13.1.4.0/23/I/019), lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, dalība pilsētas svetkos un pieredzes apmaiņa ar vietejo mazākumatautību asociācijas biedriem atbalstītja asociācijas ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi, deva jaunu stimulu biedrībām  atgūties pēc krīzes, stiprināja visu iesaistīto organizāciju spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem un attīstīja kultūras un radošās ekosistēmas. Komandējuma iesaistītās personas (t.sk.cilvēki ar īpašām vajadzībām)  iegūto pieredzi nodos savām biedrībām. Tallinas vecpilsētas  dienu pasakumu ietvaros notika  tikšanās, kurās tika meklēti iespējamie risinājumi kā mazākumtautībām iesaistīties sabiedriskajā dzīve, sajustot  piederību dzimtenei, tai pat laikā, saglabājot savu nacionālo identitāti, Igaunijas asociācijai tika demonstretās Latvijas sasniegumi etniskās integrācijas jomā, radīta Latvijas kultūrvides unikalitāte kā arī uzklausītās  labās prakses piemēri Igaunijā. Biedrību pārstāvji jau Latvijā aicinās mazākumtautābas iesaistīties sabiedriskajā darbībā, neizjust atstumtību no sabiedrības, radoši  augt un attīstīties, kopīgī risināt problēmas. Projekta īstenošanas rezultātā, pieaugs iedzīvotāju skaits, kas noticēs un pieņems integrācijas ideju, mazināsies sociālā spriedze sabiedrībā.