LR Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā komiteja  11.jūnijā tiešsaistē tikās ar Eiropas Drošības un sadarbības oranizācijas (EDSO) Augsto komisāru nacionālo minoritāšu jautājumos Kairatu Abdrakhmanovu un kompetenti apsprieda Latvijai un savam organizācijām aktuālos jautājumus. Sarunā, kas ilga apmēram divas stundas, kopā ar citiem LR sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, aktīvi piedalījās I.Kozakēvičās Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas aktivīsti Dr.art Rafi Haradžanjans, Normunds Rudevčs, Viktors Syefanovičs, Ilze Garda, Māris Tralmāks. Rafi Haradžanjans izteica cerību, ka Aburahmanova k-gs drīz nāks Rīgā un mēs varēsim pieņemt viņu I. Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas Namā. Varēsim ne tikai runāt, bet arī parādīt savas iespējas un sasniegumus.