Plāns ir sagatavots, lai nodrošinātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. Ar plāna projektu var iepazīties KM tīmekļvietnē, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Viedoklis sniedzams rakstveidā līdz 12. maijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Ilona.Jekele@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par plāna projektu, KM lūdz norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

Uzdevumi plānoti tā, lai spēcinātu nacionālās identitātes un piederības sajūtu, sekmētu iekļaujošu līdzdalību, stiprinātu kvalitatīvu un drošu līdzdalības un informācijas telpu. KM uzsvēra: “Svarīgi ir sekmēt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalību sabiedrībā un mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām iedzīvotāju grupām.” Turpmākajos trīs gados tiks turpināta tādu pasākumu īstenošana kā programma “Latvijas NVO fonds”, latviešu valodas lietošanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kā arī tiks sniegts atbalsts mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai. Tiek plānotas arī jaunas iniciatīvas – demokrātijas un līdzdalības zināšanu un prasmju apguves domnīcas, attīstot iekļaujošu kopienu izveidi un citas.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/kulturas-ministrija-aicina-iesniegt-priekslikumus-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-planam.a401150/