Tiesa nosprieda, ka normas neatbilst Satversmes 112. un 113.pantam, taču atsevišķā lietā tiks skatīts jautājums par šo normu atbilstību Satversmes 1. un 105.pantam. Šajā lietā ST apsver iespēju vērsties Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar prejudiciālu jautājumu.

Par neatbilstošu Satversmei atzīta Augstskolu likuma 56.panta trešā daļa un pārejas noteikumu 49.punkts.

Šāds lēmums pamatots ar to, ka likumdevējs nav izvērtējis alternatīvus risinājumus, kas varētu būt mazāk ierobežojoši.

ST arī nolēma, ka apstrīdētās normas par spēkā neesošām atzītas no 2021.gada 1.maija.

Read more: https://www.tvnet.lv/6994658/par-neatbilstosu-satversmei-atzist-prasibu-privatajas-augstskolas-studiju-programmas-istenot-valsts-valoda