Starptautiskā bērnu un jauniešu izstāde-konference “Trejdegsnis-2009”

Tēma – “Ceļš”

NOLIKUMS
Mērķis:
1. Sekmēt radošas, atbildīgas, sevi un citus cienošas, harmoniskas personības veidošanos.

2. Veicināt dažādu tautību un nozaru pedagogu un skolēnu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, veidojot kolektīvus un individuālus darbus, kuros tiek atspoguļotas savai tautai raksturīgās ētiskās, kultūras, mākslas, dabas vērtības, dodot iespēju tās salīdzināt ar daudzu citu tautu nacionālo bagātību vēsturiskā un mūsdienu skatījumā sekmējot izpratni –
° par ceļiem, kas vijoties no bērnības līdz vecumam ļauj cilvēkam būt veselam gan fiziski, gan garīgi, gan dvēseliski – dzīvi saskaņā ar lielajiem dabas un kosmosa ritmiem,
° par Piena ceļu kosmosā un piena ceļu no gotiņas līdz brokastu galdam,
° dažādām tautām raksturīgajiem mītu, pasaku, teiku, tautasdziesmu varoņu ceļiem un ceļojumiem,
° Kr.Valdemāra 180.dzimšanas dienas gaismā aplūkojamiem latviešu un citu tautu jūras braucēju ceļiem,
° par Baltijas Ceļu kā arī par visparastāko auto, velosipēdu, dzelzceļa, gaisa un kājnieku ceļiem un celiņiem,
° par nākotnes perspektīvu atkarībā no ceļa, ko kopīgi iesim.

3. Sekmēt vērtību izpratnes veidošanu.

4. Sekmēt sapratni dažādu tautu starpā, dažādu sabiedrības slāņu vidū.

5. Sekmēt pieredzes apmaiņu un metodiskā materiāla veidošanu un publicēšanu.

ORGANIZATORI: Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments
Mākslas studija “Raibulis”- Rīgas Centra sākumskola.

DALĪBNIEKI: bērni un jaunieši /līdz 21 g.v./

NORISE
1.kārta –darbu atlase kolektīvos līdz 2009.g. novembrim.
2.kārta – eksponēšanai noformētu darbu nodošana Rīgas Centra sākumskolā līdz 20.novembrim, Tērbatas 69, LV-1001

Izstāde – Rīgas Domē, Rātslaukums 1 – no 03.12.09.-11.12.09. plkst.15 apbalvošana, darbu noņemšana.
Konference – 04.12.09. plkst. 15.00 Rīgas Centra sākumskolā.

Nosacījumi:
– Darbi var tikt veidoti eksponēšanai plaknē vai telpiski. Ja darbs ietver plašāku literāru vai teorētisku izklāstu /mazākajiem bērniem pedagoga dotā uzdevuma izklāstu/, tad jāparedz tā īss atspoguļojums saistībā ar izstādītajiem darbiem.
– Darbiem jāpievieno darba tapšanas gads, autoru vārdi, uzvārdi, vecums, skolas vai dzīves vietas adrese, pedagoga vārds, uzvārds. Jāiesniedz kopējais dalībnieku saraksts /arī elektroniski/.
– Vizuāli-plastiskie darbi var tikt veidoti jebkurā tehnikā , idejas atklāsmei var tikt izmantoti muzikāli, teatrāli uzvedumi u.c. (līdz 5 min. datorprezentācijas vai video formā), Darba literārais un teorētiskais izklāsts jāiesniedz datorsalikumā uz A4 lapām

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA:
1. Darbus vērtēs 5 grupās: 5-6 g.v., 7 – 9 g.v., 10 -13 g.v., 14-17 g.v., 18 -21 g.v. Kolektīvajos darbos var būt apvienoti dažāda vecuma bērnu darbi.

2. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai, oriģinalitāte, kvalitāte.

3. Pēc žūrijas vērtējuma tiek apbalvoti labākie darbi katrā grupā ar piemiņas medaļām un diplomiem. Tiks piešķirtas speciālbalvas.

Mākslas studijas “Raibulis” vad. Maija Purgaile
mob.t. +371 26745745, E-pasts maijasp@inbox.lv
Rīgas Centra s-sk., LV-1001, Rīga, Tērbatas 69 t. 67294744, 67294728, fakss 67294764