Ministru kabineta sēdē otrdien, 1. decembrī, izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”, lemjot piešķirt 600 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem NVO atbalsta programmai Covid‑19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 2021. gadā.Programmu īstenos Sabiedrības integrācijas fonds, atklāta projektu konkursa kārtībā piešķirot finansējumu NVO projektu īstenošanai līdz 2021.gada 30.jūnijam. Konkursa pieteikumi tiks vērtēti vairākos aspektos, būtiskākie no tiem: vai NVO darbība papildina pašvaldības vai valsts pakalpojuma sniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai; vai NVO nodrošina sabiedrībai nepieciešamu pakalpojumu, ko valsts un pašvaldības nenodrošina vai nodrošina nepietiekamā apmērā, Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai; vai NVO darbībā iepriekš nav konstatēta neētiska rīcība, savā darbībā tā ievēro demokrātijas un labas pārvaldības pamatprincipus; vai NVO ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra. Atbalsts netiek plānots tādām NVO, kas vēl tikai plāno uzsākt iniciatīvas vai darbības Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanā vai NVO, kurām atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-finansejumu-nevalstiskajam-organizacijam-covid-19-krizes-seku-mazinasanai-6057#gsc.tab=0