2016. gadā Lietuvā iznāca žurnālistes Rūtas Vanagaites grāmata par vietējo iedzīvotāju līdzdalību holokaustā “Mūsiškiai” – “Mūsējie”, kas izraisījusi plašas diskusijas un daudzveidīgas, pat pretējas reakcijas. Esam viņu uzaicinājuši uz publisku sarunu Lipkes memoriālā kopā ar vēsturnieku un holokausta pētnieku Kaspars Zellis un muzeja “Ebreji Latvijā” direktoru un vēsturnieku Ilya LenskyDiskusija notiks krievu valodā, jautājumus būs iespējams uzdot arī latviešu un angļu valodā.

Lietuviešu dramaturgs Marius Ivaskevicius, kurš pazīstams ne tikai ar lugām, bet ar plašo iniciatīvu dzimtajos Molētos (MOLETAI (Malat) PROJECT) pieminēt aizmirsto puspilsētu: “Rūtas grāmata paveica svarīgu misiju: izraisīja lietuviešiem šoku, nostādīja mūs fakta priekšā ar visām drausmīgajām un asinis stindzinošajām detaļām. Pēc tam jau bija iespējams sākt meklēt izeju no šī šoka.”  Tēma ir smaga, bet jo vairāk mūsu sarunas vērta.

Рута Ванагайте (Ruta Vanagaite) – литовский журналист и общественный деятель.  В 2016 году вышла ее книга “Mūsiškiai” – «Наши» об участии местного населения в массовых расстрелах евреев во время Холокоста. Текст вызвал обостренные дискуссии и был принят далеко не всеми. Дабы попытаться распутать возникшую ситуацию, Мемориал Жаниса Липке пригласил автора на публичную беседу в музей. Собеседниками Ванагайте станут историк, исследователь Холокоста и социальной памяти Каспарс Зеллис и директор музея “Евреи в Латвии”, историк Илья Ленский. Известный литовский драматург Марюс Ивашкявичус, ставший инициатором проекта памяти уничтоженной местной еврейской общины в Молетае, заявил, что «книга Руты совершила миссию наивысшей важности – привела литовцев в состояние шока, поставив их перед страшным фактом со всеми ужасающими деталями, заставляющими кровь стынуть в жилах. И после у них появилась возможность пытаться найти выход из этого состояния потрясения». Дискуссия пройде2т на русском языке. Задавать вопросы можно будет также на латышском и английском.т на русском языке. Задавать вопросы можно будет также на латышском и английском.