Romi dzīvo Latvijas teritorijā no 16. gadsimta, bet sabiedrības vairākums par viņiem zina ļoti maz. Vēsturiski izveidojušies stereotipi un sociālā distancēšanās parasti ierobežo sabiedrības vēlmi tuvāk iepazīt romu kultūru un dzīvi. Saskaņā ar Tautas skaitīšanas rezultātiem 2011.gadā Latvijā dzīvoja 6489 romi, tas ir 0,3% Latvijas iedzīvotāju. Latvijas senākās mazākumtautības pārstāvjiem romiem ir labas latviešu un krievu valodas runātprasmes, bet 93 % romu ir Latvijas pilsoņi. Ņemot vērā nacionālo situāciju un apstākļus, piemēram, nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, Kultūras ministrija sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām 2012.gada izstrādāja nacionālās politikas pasākumu kopumu romu integrācijai, atbilstoši Eiropas ietvara nacionālajām stratēģijām romu integrācijai. Pasākumu kopums ir ietverts attīstības plānošanas dokumentā – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012– 2018.gadam, kurās paredzētas vairākas aktivitātes romu integrācijas jomā.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3224