FOTO: selbo.infos.st/photos/

 1. 1.     Mērķi

Veicināt republikā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu kopību sportā un draudzību vienotā Latvijā.

Īstenot principu – galvenais nav uzvarēt, bet godīgi cīnīties par uzvaru.

 1. 2.     Laiks un vieta

Sporta svētki notiek 2013. gada 28. aprīlī, sākums plkst. 12.00 Olimpiskajā sporta centrā ( Grostonas ielā 6b, Rīgā).

Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 11.00 līdz 11.45.

 1. 3.     Dalībnieki

Aicināti piedalīties visi Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem, kā arī viņu ģimenes locekļi, draugi kā līdzjutēji un atbalstītāji.

Bērniem un jauniešiem, kuri startē komandu veidos, jābūt līdzi skolēnu apliecībai vai dzimšanas apliecībai.

 1. 4.     Programmā
Komandu sporta veidi
 • Strītbols – komandā 3 dalībnieki (gadu summa nepārsniedz- 40);
  • Tautas bumba – komandā 6 dalībnieki (gadu summa nepārsniedz- 70);
 • Virves vilkšana – komandā 6 dalībnieki (gadu summa nepārsniedz- 80);
 • Stafete – komandā 4 dalībnieki (komandas dalībnieku gadu summa – 30, 35, 45, 55).
 • Basketbola soda metieni,
 • Šautriņu mešana,
 • Šaušana,
 • Spēka vingrinājumi,
 • Lekšana, mešana, skriešana u.c. aktivitātes,
 • Zīmēšana, viktorīnas.
Individuālās aktivitātes
 1. 5.     Vērtēšana

Sporta svētku dalībnieks saņem dalībnieka karti, kurā par piedalīšanos sporta veidos un aktivitātēs, tiesneši izdara atzīmes.

Komandu sporta veidos noteiks labākās komandas. Stafetē uzvarētājas komandas noteiks 4 vecuma grupās.

Zīmēšanas konkursā noteiks labākos zīmētājus.

 1. 6.     Apbalvošana

Ja dalībnieks vecumā no 5 – 7 gadiem dalībnieka kartē iegūst 5 tiesnešu atzīmes, bet dalībnieks vecumā no 8 – 14 gadiem iegūst 7 tiesnešu atzīmes, tad viņš saņem balviņu. Komandām uzvarētājām pasniedz diplomu, uzvarētājas komandas dalībniekiem – balviņu.

 1. 7.     Vadība

Svētkus organizē un vada Organizācijas komiteja, kuras sastāvā šād organizāciju pārstāvji:

–       Latvijas Olimpiskā akadēmija,

–       Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,

–       Latvijas Universitātes PPMF Veselības un Sporta izglītības centrs.

 1. 2.     Finansēšana

    Sporta svētkus finansiāli un materiāli atbalsta LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Olimpiskā akadēmija, SIA „ NP Foods”, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Olimpiskais sporta centrs un citi sponsori.

 1. 3.     Pieteikumi

Biedrības līdz 2013. gada 22. aprīlim piesaka savu dalību LOA, minot kopējo dalībnieku skaitu, pa tālruni 67543414, 28365959 (Antrai Gulbei) vai e – pastu: loa@lspa.lv, ja tas nav izdarīts, komandai dalība Sporta svētkos liegta.

Sacensību dienā organizācija iesniedz vārdisko pieteikumu galvenajai sekretārei. Pieteikuma forma pielikumā.

Katrai organizācijai jābūt līdzi komandas uzrakstam.

LOA prezidents                                                                              Jānis ŽĪDENS

koncerta priekšnesumu nosacījumi

 

Vienlaicīgi ar sporta sacensību programmu ( 28.04.2013 plkst. 12.00 Olimpiskajā sporta centrā, Rīgā, Grostonas ielā 6b) notiek Latvijas mazākumtautību koncerta priekšnesumi, kurus sniedz  Sporta svētku dalībnieki.

Piedalās 5. – 14. gadus veci bērni – tie paši, kas piedalās sacensībās.

Programmā var būt dzejoļi, dziesmas, grupu priekšnesumi, ritmika, aerobika, akrobātika, cirka priekšnesumi, orģinālkompozīcijas, dejas (tautas, estrādes), teatralizēti miniuzvedumi, modes demonstrējumi (nacionālo) un tml. Kompozīciju priekšnesumu ilgums līdz 3 min.

Katra biedrība var piedalīties ne vairāk kā ar diviem kompozīciju priekšnesumiem. Žūrija izvērtēs sešus labākos priekšnesumus un apbalvos ar LOA suvenīriem – balvām.

Mūzikas ieraksti audiokasetēs (ar uzrakstu kādai biedrībai pieder; ieraksts no sākuma), minidiskā vai kompaktdiskā jānodod pie dalībnieku reģistrācijas 28.04.2013  līdz plkst. 11.30.

Iepriekšējie pieteikumi koncerta programmas savlaicīgai sastādīšanai jāpiesaka telefoniski – 67362944,  29607251 Ritai Jumiķei līdz 22.04.2013 norādot koncerta priekšnesuma nosaukumu, ilgumu, dalībnieku skaitu, bet vēlāk pieteikums netiek pieņemts.

__________________________________________________________________ kultūras biedrība

Adrese __________________________________________________________________________

Telefons _________________________________________________________________________

 

PIETEIKUMS

Latvijā dzīvojošo tautību

bērnu un jauniešu Sporta svētkiem

Olimpiskais sporta centrs (Rīga, Grostonas ielā 6b)

2013. gada 28. aprīlis

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Vecums

(gadu skaits)

(Ar  X  atzīmēt dalību)

Strītbols

Tautas bumba

Virves vilkšana

Stafete

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

   35.

Biedrības pārstāvis             _____________________                       _______________________

(Paraksts)                                                    (V. Uzvārds)