2010. gada 23. maijā plkst. 16:00 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā Ģilde”, Amatu ielā 3/5, notiks klasiskās mūzikas koncerts-veltījums Gruzijas neatkarības dienai. Piedalās mūziķi Ketevana Rukhadze (klavieres, Vācija), Gors Arsenjans (tenors, Vācija), Andis Sinkevičs (klavieres, Latvija), Karolīne Vancāne (akordeons, Latvija), Kārlis Klotiņš (čells, Latvija).

Tenors Gor Arsenyan dzimis 1956. gadā Erevānā. Viņš ir beidzis Erevānas konservatoriju. 1986.gadā gūta uzvara konkursā Kaukāza balsis. Gors Arsenjans no 1986. – 1992. gadam darbojas kā Erevānas operas solists, bet no 1992. – 1996. gadam kā Maskavas Lielā teātra solists. Kopš 1996.gada dziedonis dzīvo Vācijā un strādā Trīres teātrī. Uzstājies Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Slovākijas un Ungārijas operteātros, kā arī viesojies NVS valstīs. Latvijā mākslinieks viesojas pirmo reizi.

Pianiste Ketevan Rukhadze dzimusi 1972.gadā Tbilisi. Klavierspēli viņa apguvusi Tbilisi centrālajā mūzikas vidusskolā un Tbilisi Valsts konservatorijā profesora L.Šindžiašvili klavieru klasē. Pēc diploma iegūšanas uzsākusi pedagoģisko praksi mūzikas skolā talantīgiem jauniešiem, paralēli uzstājoties duetā ar vijoli gan dzimtajā pilsētā, gan Odesā un Kijevā. Kopš 2000.gada pianiste dzīvo un strādā Vācijā. Gan ar solo programmām, gan kamersastāvā māksliniece uzstājusies Vācijā, Šveicē, Francijā. Latvijā māksliniece uzstāsies pirmo reizi.

Karolīne Vancāne dzimusi 1968. gadā. Akordeona spēli un kameransambli apguvusi Maskavas kultūras institūtā un Latvijas mūzikas akadēmijā. 1989., 1994., 1995. un 1997. gadā Karolīne Vancāne ir ieguvusi balvas starptautiskos akordeona konkursos Dānijā un Maskavā. Kopš 1994. gada Karolīne Vancāne regulāri koncertē Latvijā, Vācijā un Dānijā. Mākslinieces plašajā repertuārā, kas ir unikāls Latvijas kultūrvidē, ir tik sarežģītas un nopietnas kompozīcijas kā F.Pulenka Koncerts ērģelēm ar orķestri, S.Gubaiduļinas partita Septiņi vārdi un In Croce, S.Birinska Jūras ainava. Ar savu spēli Karolīne Vancāne ir pierādījusi, ka izvēles sistēmas jeb brīvo basu akordeons ir pilnvērtīgs mūzikas instruments visaugstāko māksliniecisko rezultātu sasniegšanai.

Jaunais latviešu čellists Kārlis Klotiņš ir dzimis 1984. gadā. Čella spēli apguvis Emīla Dārziņa mūzikas skolā, Latvijas mūzikas akadēmijā un Bāzeles mūzikas augstskolā Šveicē pie profesoriem Ivana Monighetti un Sol Gabetta. Ar izcilību beidzis E.Testeļecas čella klases maģistrantūru, Kārlis Klotiņš šobrīd studē stīgu kvarteta maģistrantūrā un spēlē kamerorķestrī Sinfonietta Riga. Slīpējot savu prasmi, čellists ir piedalījies Maria Kliegel, Jāņa Laura, Hans-Jacob Eschenburg, Niels Ullner un Anto Pett meistarklasēs. Studiju laikā gūta 3. vieta valsts stīgu instrumentu konkursā un 2. vieta un balva par labāko J.S.Baha skaņdarba izpildījumu K.Davidova starptautiskajā čella konkursā. Latvijas kritiķi atzīst, ka Kārļa Klotiņa spēli raksturo labs kontakts ar patneriem un klausītājiem, stila izjūta un emocionāla atdeve.

Pianists Andis Sinkevičs ir dzimis 1965. gadā. Muzikālo izglītību un maģistra grādu ieguvis Latvijas mūzikas akadēmijā profesoru J. Rivkina and V.Janča klasē. Paralēli mācījies pie Jautrītes Putniņas. Vairākus gadus pianists strādājis Latvijas mūzikas akadēmijā un avīzē Literatūra. Māksla. Mēs par mūzikas apskatnieku. Gadu gaitā pianista ansambļa partneri ir bijuši daudzi izcili Latvijas mūziķi: Jautrīte Putniņa, Ilona Meija, Jānis Bulavs, Dzintars Jurgelaitis, Ivars Bezprozvanovs, Uldis Lipskis, Ints Dālderis, Atvars Lakstīgala, Pēteris Lielzuika, Guntars Ruņģis, Karolīne Vancāne, Kārlis Klotiņš. Pianista spēli raksturo oriģināls skatījums uz pierastiem interpretācijas un priekšnesuma aspektiem.

Koncertā skanēs F. Šūberta, F. Šopēna, R. Šūmaņa, S.Rahmaņinova, Dž. Pučīni, G. Donicetti, F. Pulenka, O. Taktakišvili, B. Kvernadzes un Emīla Dārziņa skaņdarbi.

——————————————-

23 мая 2010 года в 16:00 в Рижском центре культуры и народного творчества «Малая Гильдия», по адресу ул. Амату 3/5, пройдет концерт, посвященный дню независимости Грузии. В концерте примут участие Кетеван Рукхадзе (фортепьяно, Германия), Гор Арсеньян (тенор, Германия), Андис Синкевич (фортепьяно, Латвия), Каролина Ванцане (аккордеон, Латвия), Карлис Клотиньш (виолончель, Латвия).

Тенор Гор Арсеньян родился в 1956 году в Ереване. Окончил Ереванскую консерваторию. В 1986 году победил на конкурсе «Голос Кавказа». С 1986 по 1992 год Гор Арсеньян являлся солистом Ереванской оперы, а с 1992 по 1996 год — солистом Московского Большого театра. С 1996 года певец живет в Германии и работает в Трирском театре. Выступал в оперных театрах Германии, Бельгии, Нидерландов, Словакии и Венгрии, а так же гастролировал в странах СНГ. В Латвии артист выступит впервые.

Пианистка Кетевана Рукхадзе родилась в 1972 году в Тбилиси. Игру на фортепьяно она освоила в центральной музыкальной средней школе Тбилиси и Государственной консерватории Тбилиси по классу фортепьяно профессора Государственной консерватории Л. Шинджиашвили. После получения диплома начала преподавательскую практику в музыкальной школе для талантливых подростков, одновременно выступая в дуэте со скрипкой как в родном городе, так и в Одесе и Киеве. С 2000 года пианистка живет и работает в Германии. Выступала с сольными программами и в камерном составе в Германии, Швейцарии, Франции. В Латвии артистка выступит впервые.

Каролина Ванцане родилась в 1968 году. Игру на аккордеоне и в камерном ансамбле освоила в Московском институте культуры и Латвийской музыкальной академии. В 1989, 1994, 1995 и 1997 году Каролина Ванцане получила призы на международных конкурсах игры на аккордеоне в Дании и Москве. С 1994 года Каролина Ванцане регулярно дает концерты в Латвии, Германии и Дании. В широком репертуаре артистки, являющимся уникальным в культурной среде, есть такие сложные и серьезные композиции, как «Концерт для органа с оркестром» Ф. Пуленко, партия С. Губайдулиной «Семь слов» и «In Croce», «Морской пейзаж» С. Бринского. Своей игрой Каролина Ванцане доказала, что аккордеон со свободными («выборными») басами является полноценным музыкальным инструментом для достижения наивысших творческих результатов.

Молодой латвийский виолончелист Карлис Клотиньш родился в 1984 году. Игру на виолончели освоил в музыкальной школе Эмиля Дарзиньша, Латвийской музыкальной академии и Базельской музыкальной академии в Швейцарии у профессоров Ивана Монигетти и Соли Габетты. С отличием окончив магистратуру по классу виолончели Э. Тестелец, сейчас Карлис Клотиньш изучает струнный квартет в магистратуре и играет в камерном оркестре «Sinfonietta Riga». Оттачивая свое мастерство, виолончелист участвовал в мастер-классах Марии Клигель, Яна Лауры, Ганса-Якоба Эшенбурга, Нила Улльнера и Анто Петта. Во время учебы занял второе место на конкурсе струнных инструментов, а так же получил второе место и приз за лучшее исполнение произведений И. С. Баха на международном конкурсе виолончелистов К. Давыдова. Латвийские критики признают, что для игры Карлиса Клотиньша характерны хороший контакт с партнером и слушателями, чувство стиля и эмоциональная отдача.

Пианист Андис Синкевич родился в 1965 году. Музыкальное образование и степень магистра получил в Латвийской музыкальной академии в классе профессоров Я. Ривкина и В. Янча. Параллельно учился у Яутрите Путнини. Много лет пианист работал в латвийской музыкальной академии и газете «Литература. Искусство. Мы за музыкальный обзорник». На протяжении многих лет партнерами ансамбля пианиста были многие выдающиеся музыканты Латвии: Яутрите Путниня, Илона Мейя, Янис Булавс, Дзинтарс Юргелайтис, Ивар Безпрозванов, Улдис Липскис, Интс Далдерис, Атварс Лакстигала, Петерис Лиелзуйка, Гунтарс Руньгис, Каролина Ванцане, Карлис Клотиньш. Для игры пианиста характерен оригинальный взгляд на привычные интерпретации и аспекты представления.

На концерте прозвучат произведения Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, С. Рахманинова, Дж. Пучини, Г. Доницетти, Ф. Пуленко, О. Тактакишвили, Б. Квернадзе и Эмиля Дарзиньша.